Ekspertbistand

Vi kan bidra til å løse krevende og fastlåste sykefraværssituasjoner.

Hva er ekspertbistand?

Ekspertbistand er en tilskuddsordning fra NAV Arbeidslivssenter som skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplasser. Tilskudd kan være aktuelt i enkeltsaker med hyppig eller langvarig sykefravær, dersom bedriftsintern sykefraværsoppfølging ikke har ført til noe løsning. Tjenesten er hovedsakelig basert på råd og veiledning og er en prosess for å oppnå nødvendig kjennskap til situasjonen og finne optimale løsninger for begge parter.

Hvem kan søke?

Alle arbeidsgivere kan søke om ekspertbistand. Det kan ikke benyttes som det første tiltaket ved sykefravær, men i saker hvor interne tilretteleggingstiltak og sykefraværsoppfølging ikke har ført til resultater. Ekspertbistand fritar ikke arbeidsgiver fra tilretteleggingsplikten. Arbeidstaker, arbeidsgiver og NAV Arbeidslivssenter må være enige om at ekspertbistand er et hensiktsmessig tiltak før man søker.

Hva dekker tilskuddet?

Tilskuddet fra NAV dekker arbeidsgiverens utgifter til ekspertbistand opp til en maksimal sats (kr 22 300 i 2023). Dette dekker ekspertens forberedelser, arbeidet på arbeidsplassen og etterarbeidet med rapporten som eksperten skal skrive etter gjennomføringen. Utgifter til reise, kost og losji kan inkluderes. Arbeidsgiver må dekke andre utgifter og utgifter utover makssatsen. Tilskuddet kan ikke dekke behandling.

En ordning for å redusere sykefraværet i Norge

Høyt sykefravær er en stor utfordring for mange bedrifter. Vanskelige sykefraværssaker er ofte utenfor lederes kompetanseområde. Dersom tilrettelegging og oppfølging ikke har noe virkning, er det nyttig å innhente eksperthjelp til å se situasjonen utenfra.

Målet er at arbeidstaker skal komme ut av sykefraværet og tilbake i sin stilling, over i en ny stilling, eller vurdere muligheter for kompetanseheving eller jobbskifte.

Alle bedrifter kan søke NAV om tilskudd til ekspertbistand i sykefraværssaker.
Oppgaven til en ekstern ekspert er å kartlegge og forstå sykefraværet, og så foreslå endringer som kan gjøre at den ansatte kommer tilbake i arbeid. Den ansatte får individuell oppfølging og en egen skreddersydd handlingsplan med utgangspunkt i den enkeltes styrker og frisklivsfaktorer. Hapro har flere tiårs erfaring innen arbeidsinkludering, sykefraværsarbeid og utfordrende endringsprosesser. Med ekspertbistand fra Hapro kan dere få hjelp til å finne løsninger. Tilskuddet til ekspertbistand er et virkemiddel i IA-avtalen 2019-2024 for å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen.

«I noen tilfeller kan den ansatte få tilbud om ekstern arbeidsutprøving. Vi har et stort nettverk av bedrifter hvor den ansatte kan få prøve seg på andre arbeidsoppgaver i et nytt miljø.»

Slik jobber vi med ekspertbistand

Bistand

Vi ​bistår arbeidsgiver og arbeidstaker til å se nye muligheter i krevende sykefraværssaker i saker hvor det kan ligge konflikt eller opplevelse av konflikt til grunn når arbeidsgiver og arbeidstaker er rådville og ikke vet hva mer de kan gjøre ved gjentagende sykefravær med arbeidsplassvurdering.

Oppstartsmøte

 • Oppstartsmøte med arbeidsgiver, arbeidstaker og eksperten om målet for ekspertbistanden.
 • Informerer de involverte om innholdet i bistanden.
 • Avklarer roller og forventninger.

Veiledning

 • Karriereveiledning med våre verktøy.
 • Kartlegger interesser, preferanser, styrker og motivasjon, energilekkasjer og friskfaktorer i jobb og fritid. 24-timersmennesket.

Arbeidsplasskartlegging

Kartlegging av arbeidstakerens funksjon sammenlignet med arbeidsgivers forventninger og krav.

Avslutningssamtale

 • Avslutningssamtale med arbeidsgiver, arbeidstaker og ekspert.
 • Oppsummering, evaluering og forslag til tiltak.

Sluttrapport

 • Rapport utformes og gjennomgås med arbeidstaker og arbeidsgiver.
 • Rapporten sendes til arbeidsgiver og kopi til NAV lokalt ved behov

Hva skal til for at den sykmeldte skal kunne fortsette i arbeidsforholdet? Vi bistår dere med å finne løsninger.

Mulige utfall i eksperbistandsaker

 • Tilbake til egen jobb, med/uten tilpasninger og eventuelt redusert stillingsprosent.
 • Annen rolle/andre oppgaver hos arbeidsgiver, og eventuelt kompetanseheving.
 • Søke permisjon (utdanning).
 • Søke jobb innenfor andre yrker/andre arbeidsgivere.

Hvordan finne eksperten?

Det er opp til hver enkelt arbeidsgiver å velge eksperten som kan hjelpe i sykefraværssaken. Kontakt Hapro for et møte, så utformer vi et forslag til hvordan vi kan bistå dere. Vi kan også bistå i søknaden til NAV Arbeidslivssenter.

Ekspertbistand i Innlandet

Hapro Jobb og Karriere er valgt leverandør og rangert som nummer én i NAV Innlandets anskaffelse av tjenesten ekspertbistand i en forsøksperiode ut året. Det betyr at arbeidstakere og arbeidsgivere i Innlandet nå kan få enklere og raskere tilgang på eksperthjelp fra oss i krevende sykefraværssaker. I stedet for å søke om tilskudd fra NAV kan du ta direkte kontakt med ditt lokale NAV-kontor for å få en vurdering av saken og henvisning til Hapro dersom kriteriene for ekspertbistand er oppfylt.

Les mer

Bente Schau

Seniorrådgiver Ekspertbistand, Hapro Jobb og Karriere

«Hapro vil være/eller er en nøytral partner i sykefraværssaker. Når saken er godkjent hos NAV Arbeidslivssenter, kan vi gå inn og jobbe direkte med den enkelte sykemeldte; målet er å få medarbeideren tilbake i sin nåværende stilling, eller å hjelpe personen å finne et nytt jobbmål som er forenelig med helsesituasjon til vedkommende.»

Line Frydenberg

Fatland Oslo AS

«Det å få bistand av en ekspert fra Hapro Jobb og Karriere har vært en god og viktig avlastning i noen av våre mest krevende og langvarige sykefraværssaker. Sammen fant vi ut hva som utgjorde gapet mellom det vi som arbeidsgiver forventet og det den ansatte var i stand til å levere. Både leder og ansatt fikk hjelp til å finne frem til aktuelle justeringer og virkemidler, samt konkrete løsninger og forslag til plan for veien videre.»

HR-leder

Helsesektoren
«Rådene fra Hapro Jobb og Karriere gir oss god styringsinformasjon. Det synliggjør hvorvidt den ansattes arbeidshelse og funksjon er forenlig med de arbeidsoppgaver og stillingstørrelse som den ansatte har. De hjelper oss til å finne nye løsninger og se muligheter i fastlåste situasjoner»

Bente Schau

Seniorrådgiver Ekspertbistand, Hapro Jobb og Karriere

«Der arbeidsoppgavene blir utført, er vi med.
Gjennom samtaler og utarbeidelse av oppgaveprofil kartlegger og avklarer vi funksjon i gjennomføring av arbeidsoppgavene.»

Våre rådgivere i ekspertbistand

Ta kontakt med en oss og/eller NAV Arbeidslivssenter om du ønsker å diskutere problemstilling relatert til sykefravær på din arbeidsplass.

Bente Schau

Tlf: +47 917 89 017

Stine-Solhild Møller-Pettersen

Tlf: +47 977 10 387

Ellen Cathrine Andreassen

Tlf: +47 990 02 407

Lotte Lindheimsmo

Tlf: +47 908 43 355

Tone Bråten-Ellingsen

Tlf: +47 920 35 410

Anne Rød-Larsen

Tlf: +47 926 56 747

Her kan du søke om ekspertbistand:

Kontakt NAV Arbeidslivssenter: