skip to Main Content

  • Alle bedrifter i Norge kan søke om ekspertbistand
  • Ekspertbistand fritar ikke arbeidsgiver fra tilretteleggingsplikten
  • Ekspertbistand kan gis uansett ytelse fra før
  • Arbeidstaker, arbeidsgiver og NAV må være enige om at ekspertbistand er et hensiktsmessig tiltak før man søker
  • Arbeidsgiver betaler for ekspertbistanden og krever refusjon fra NAV
  • Tilskuddet er på inntil kr 21 200 (per 2022)

Hapro Jobb og Karriere kan bidra til å løse krevende og fastlåste sykefraværssituasjoner.

Som leder kan du komme i situasjoner der en ansatt er sykemeldt over lang tid, eller har hyppige og gjentagende sykefravær til tross for tilrettelegging på arbeidsplassen.  Årsaken til sykefraværet kan være ukjent eller at man ikke har funnet den tilrettelegging som fungerer. Ekspertbistand bruker du til å finansiere en nøytral ekspert som kan se situasjonen utenfra og komme med forslag til tiltak som kan gjøre den ansatte i stand til å gjøre jobben sin, eller at den ansatte kan gjøre annet arbeid for deg eller en annen arbeidsgiver. 

Hapro Jobb og Karriere har lang og bred erfaring innen arbeidsinkludering, sykefraværsoppfølging og utfordrende endringsprosesser for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Innholdet i ekspertbistanden tilpasses den enkeltes behov, og prosessen er et samarbeid mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og Hapro Jobb og Karriere.

Rådene vi får fra Hapro Jobb og Karriere gir oss god styringsinformasjon. Det viser hvordan den sykemeldte sin arbeidshelse og funksjon er forenlig med arbeidsoppgavene og stillingstørrelsen. De hjelper oss til å finne nye løsninger og se muligheter i fastlåste sykefraværssaker.

HR-LEDER I HELSESEKTOREN OM EKSPERTBISTAND

Ekspertbistand steg for steg

Kontakt NAV Arbeidslivssenter for å få saken godkjent

Kontakt Hapro Jobb og Karriere for å komme i gang

Søk tilskudd til ekspertbistand via Altinn

Oppstartsmøte
Oppstartsmøte

Informasjon
Avtale utarbeides
Sykefraværshistorikk
Stillingsbeskrivelse

Kartlegging
Kartlegging

Enkeltsamtaler
Arbeidsplassvurdering
Funksjonsvurdering

Veiledningssamtaler
Veiledningssamtaler

Motivasjon, interesser,
Kompetanse, ferdigheter
jobbutøvelse

Sluttmøte
Sluttmøte

Oppsummering
Rapport m/ handlingsplan
Signering

Back To Top