Jobbe hos oss?

Bli en del av vårt kompetansehus!
Vi er stadig på jakt etter nye perspektiver som kan bidra til vårt sterke fagmiljø.

Reale folk blir bedre sammen

Bli en del av oss
Registrer CVLogg inn i CV-basen
Å være nyansatt i Hapro
​​I Hapro får du dyktige kollegaer med svært varierte fag- og yrkesbakgrunner. Hos oss får du jobbe tverrfaglig og kompetansedeling står sterkt i fokus. Vår viktigste kapital er folka våre. Som nyansatt blir du møtt med åpenhet, positivitet og et velutviklet opplæringsprogram. Hos oss får du mulighet til å skape deg en bred kontaktflate ut mot næringslivet. Du får innsikt i hvordan virkemiddelapparatet i Norge fungerer. Vi kan tilby deg en bratt læringskurve med god oppfølging og støtte på veien.
Hvordan er arbeidshverdagen vår?

Våre arbeidsdager er varierte, givende og meningsfulle. I Hapro er vi problemløsere som må kunne veiledning, salg og det å skrive for mottakere. Vi hjelper folk med å finne løsninger på de problemene som de står overfor. I noen deler av jobben er man en del av team, mens i andre situasjoner utfører man jobben på egenhånd.

Ingen dager er like, og man har muligheten til å legge opp dagene sine selv. Arbeidsdagene består i hovedsak av møter med deltakere, bedrifter, kollegaer, planlegging av oppgaver og veiledning, kontakt med bedrifter, samt rapportskriving. Det er mye fokus på faglig utvikling og det å kunne diskutere saker i plenum. Som jobbkonsulent må man være fleksible og holde tungen rett i munn, da det er mange aktører som man til enhver tid skal tilrettelegge for i de ulike møtene og samtalene. Oppgavene er mange, men det er håndterlig dersom man har god struktur og å kan prioritere hva som er viktigst her og nå.

Egen portefølje

Du har ansvar for din egen portefølje. Du har alltid tilgang til kollegaer både fysisk og digitalt – de som lykkes er de som tør å involvere kollegaer rundt seg og alle setter pris på å bli spurt om å hjelpe til – så det er vinn vinn. Alle lokasjonene våre har metodeveiledere som har ansvar for det faglige og har jevnlige porteføljegjennomganger. Når du jobber i tiltak, jobber du med veiledning av mennesker i ulike livssituasjoner, med fokus på det å se muligheter istedenfor utfordringer.

Metodeveiledere.

Dette er tidligere jobbkonsulenter som har mye erfaring og kunnskap, som jobber med den faglige oppfølgingen på kontorene. De jobber tett med fagavdeligen, med fokus på blant annet utvikling av prosedyrer, opplæring og rutiner. Metodeveilederene har ansvaret for opplæring på sitt kontor, og følger opp jobbkonsulentene og deres porteføljer. Fokuset er å kunne være en sparringspartner og veilede jobbkonsulentene i utfordrende saker. Som metodeveileder sørger en også for at alle gjør det de skal. Metodeveileder jobber tett med ulike deler av Hapro. Det er samarbeid med regionleder på kontoret i daglig oppfølging av jobbkonsulenter og gjennomføring av aktiviteter på kontoret, med fagavdelingen i utvikling av metode, samt med jobbkonsulenter i deres arbeid ut mot deltakere, arbeidsmarkedet og NAV.

Arbeid mot bedrifter
En viktig del av jobben er arbeidet ut mot bedrifter. Vi skal skape muligheter for våre deltakere i ordinære bedrifter. Vi jobber ut fra jobbmatch, det vil si finne stillinger og arbeidsoppgaver som passer for deltakerne, både ut i fra ønsker og interesser, og hva som er reelt med tanke på forutsetninger. God veiledning og kartlegging er derfor nøkkelen til vellykket arbeid ut mot det ordinære arbeidsliv.
Jobbkonsulenter må kunne snakke med mennesker i ulike bransjer og stillinger. Vi har et stort fokus på kontakt med arbiedsgivere. Det er å ta kalde telefoner, følge opp bedrifter vi har samarbeidet med tidligere, samt reise ut på bedriftsbesøk for å informere om hva vi jobber med. Vi har et internt system vi benytter oss av, og vi deler informasjon og tips, slik at alle skal lykkes i jobben. Vi jobber i team, både på de lokale kontorene, men også i Hapro som helhet.

Dokumentasjon/rapportskriving
NAV er en stor og viktig kunde for oss og vi jobber tett sammen med NAV-veiledere. Det er de som bruker rapporten videre, for å sikre riktig vei videre for deltakerne.

Det er en forutsetning at en klarer å dokumentere informasjonen underveis, i de ulike systemene vi bruker.
Det er jevnlige gjennomganger av ulike aspekter ved rapportskriving, for å sikre kvalitet i skriveprosessene, og for at jobbkonsulentene stadig skal få mulighet til å utvikle seg videre faglig sett.

Utviklingsmulighetene dine hos oss

Vi har gode interne utviklingsmuligheter som gjør at du kan ha flere roller hos oss og bevege deg i ulike karriereveier internt mellom lokasjoner, ansvar og arbeidsoppgaver. Vi har en arbeidsform som er basert på fleksibilitet og tillit. Med oss kan du leve både i by og på landet. Som ansatt hos oss kan du leve både urbant og på landet – vi gir deg frihet til å velge. Vi er i økende grad opptatt av fleksibilitet i alt vi gjør. Vi er mer opptatt av hva folka våre får til, ikke nødvendig når de får det til. Trenger du en skitur midt på dagen, så gjør du det. Fremover vil i større grad legge til for at folk kan få rotere mellom våre lokasjoner om de ønsker det.

Etterhvert som organisasjonen vår blir større, vil det også skape enda flere muligheter for deg som velger en karriere hos oss. Vi bygger sterke fagmiljøer som gjør at du kan spesialisere deg. Vi er veldig gode på å bygge sterke fundamenter hos dem som begynner å jobbe hos oss.
Hapro står for noe tradisjonsrikt, faglig tyngde og stabilitet over lang tid, samtidig som vi er opptatt av å stadig utvikle oss som organisasjon og være fremadrettet i det vi gjør. Man lærer mye av å jobbe i Hapro.

Vår rekrutteringsprosess

Vi har tre steg i vår rekrutteringsprosess:

  1. Førstegangsintervju. Bli kjent med Hapro og vi blir kjent med deg.
  2. Caseintervju med presentasjon
  3. Finaleintervju

Les hva våre ansatte sier om å jobbe i Hapro

«Jeg er sosionom og har jobbet med mennesker i forskjellige roller i 23 år. Det å bidra til inkludering i arbeidslivet for folk som står utenfor er svært givende og inspirerende. Det er spennende å være en del av et selskap som er i kontinuerlig utvikling. Dynamikken mellom veiledning, løsningsfokuserte møter med arbeidsgivere og samarbeid med NAV, samt et godt og engasjerende arbeidsmiljø innad på Hapro, er en ideell jobb for meg.»  

Merethe Brunskow, jobbkonsulent

«Som jobbkonsulent i Hapro har jeg fokus på menneskers potensiale fremfor begrensninger – og mine kolleger og Hapro utvikler seg i takt med den utviklingen som skjer i samfunnet.  Hapro utviklet digitale verktøyer som gjør arbeidet vårt effektivt, og har blant annet gitt meg muligheten til å jobbe på fulltid og ta master i psykologi ved NTNU – noe som gjør at jeg kontinuerlig bygger ny kunnskap og kompetanse.»

Najmuddin Uzbek, jobbkonsulent

«Jeg har mange års erfaring med å jobbe med mennesker som av ulike årsaker står på utsiden av arbeidslivet. Har bred erfaring med å lede organisasjoner som legger til rette for at mennesker får hjelp til å finne egne ressurser og mulighet til økt deltagelse i samfunnet. Et helhetlig fokus på arbeid, helse og utdanning er viktig for å nå mål om å få flere inkludert i arbeidslivet.

Jeg er stolt av å jobbe i Hapro og lede denne fantastiske, engasjerte gjengen. Hapro er en kompetansebedrift og spesialister på inkluderingsarbeid!

Ann Kristin Rebne, adm.dir.

«Å jobbe i Hapro betyr at jeg i arbeidshverdagen min møter mennesker i sårbare livssituasjoner, og følger de i et utviklingsløp som har stor betydning for den enkelte. De menneskelige møtene gir meg ydmykhet, forståelse og nysgjerrighet som igjen bidrar til vår gode arbeidskultur. Hos oss får vi utvikle vår faglige og mellommenneskelige kompetanse.»

Ingvild Selnes Storbekken, fagkonsulent

Lyst til å bli kollega med oss?

Ta kontakt med en av oss:

Ann Kristin Rebne

Administrerende direktør

Tlf: +47 908 91 876

Eli Vindorum Sveen

Områdeleder Inkludering

Tlf: +47 905 96 443

Torstein Grepperud

Regionleder Oslo Nord og Oslo Sentrum

Tlf: +47 980 01 715

Våre leveregler er basert på våre verdiord:

Respekt

Gjennom all samhandling med kollegaer, kunder, deltakere og samarbeidspartnere skal vi vise at vi holder løfter, anerkjenner mangfold og utviser hensyn og empati.

Engasjement

Vi våger å være nytenkende, er endringsvillige og motiverte for å gjøre en forskjell. I vårt daglige arbeid skal vi være åpne, nysgjerrige, involverende og handlekraftige. Slik fremmer vi vekst og sørger for et utviklende arbeidsmiljø.

Ansvarlighet

Vi tar aktivt eierskap i jobben og oppgavene våre, hver og en skal vi forplikte oss til å være anstendige og løsningsorienterte i møte med hverandre, deltakere og kunder. Vi skal si ifra når noe oppstår, ikke etterpå.

Lojalitet

Vi stoler på hverandre og støtter hverandre. Vi skal i holdning og handling være tro mot beslutninger som er tatt og bidra til åpenhet og trivsel. Deltakere, kunder og samarbeidspartnere skal ha tillit til oss fordi vi står ved avtalene vi inngår.