Arbeidsforberedende trening (AFT)

AFT er et tiltak for deg som er usikker på egne jobbmuligheter og som trenger tett oppfølging for å komme i jobb eller utdanning.

AFT – Prosess

Innsøking

Din NAV-veileder søker deg inn til oss, dersom dere sammen vurderer at AFT kan være et
hensiktsmessig tiltak for deg. Om ønskelig kan det i forkant avtales en forhåndssamtale, enten hos oss eller NAV, hvor du vil få mer informasjon om tiltaket.

Oppstart

En av våre jobbkonsulenter tar kontakt med deg for å avtale oppstartsamtale. Om du ønsker kan din NAV-veileder, behandler eller andre delta i oppstartsamtalen.

Gjennomføring

Som deltaker i AFT får du tett og individuell oppfølging av en jobbkonsulent, og sammen avtaler dere hensiktsmessige aktiviteter og mål tilknyttet jobb og/eller utdanning. Vi tar utgangspunkt i at det er “du som har hendene på rattet og beina på pedalene”. Vi er med som din støttespiller og veileder på veien mot målet. Ditt mål for AFT definerer du med bistand fra din jobbkonsulent.

Les mer om gjennomføring og innhold her:

Tiltaksgjennomføringen evalueres jevnlig sammen med deg, gjennom statusrapport og videre aktivitetsplan som sendes til NAV hver 3. måned. Vi gjennomfører samarbeidsmøter med din NAV-veileder og eventuelt andre involverte parter etter ditt ønske og behov.

Som deltaker i AFT har du tilgang til vårt jobbsenter i Gran, hvor du kan jobbe med ulike oppgaver og aktiviteter som er avtalt med jobbkonsulenten din. Dette kan eksempelvis være:

Kartlegging av:

 • Tidligere erfaringer fra skole og jobb
 • Dine styrker, ressurser, egenskaper og yrkesverdier
 • Dine interesser og yrkesønsker
 • Karriereveiledning, og om utdanning kan være aktuelt for deg
 • Reelle jobbmuligheter i aktuelle yrker
 • Din opplevelse av egen funksjon og eventuelle tilretteleggingsbehov
 • Grunnleggende ferdigheter (lesing, skriving, regning, digitale ferdigheter)

Trening/opplæring i:

 • Jobbsøk og arbeidsgiverkontakt
 • Arbeidslivsferdigheter
 • Grunnleggende ferdigheter
 • Karriereferdigheter og strategier for jobbmestring
 • Jobbsmak/jobbskygge for observasjon av et yrke
 • Arbeidsutprøving for å teste ut om et yrke er noe for deg, og/eller prøve ut hvor mye du mestrer å jobbe i det aktuelle yrket, hvilke tilretteleggingsbehov og muligheter det er.
 • Arbeidstrening/opplæring tilknyttet konkrete arbeidsoppgaver eller arbeidslivsferdigheter. Dette kan skje i våre lokaler om du har behov for det, men skjer hovedsakelig hos en arbeidsgiver. Målet med dette er å kvalifisere deg for jobb. Når du er i aktivitet ute hos en arbeidsgiver vil du få oppfølging etter behov fra din jobbkonsulent. Sammen med deg og arbeidsgiver vil det være løpende evaluering av mål, hensiktsmessighet, tilretteleggingsbehov, din progresjon og eventuelle jobbmuligheter.

Vi har et stort nettverk av bedrifter både lokalt og regionalt. Sammen med deg blir vi enige om hvilke bedrifter det er ønskelig å ta kontakt med og hvordan skal gjøres.

Varighet

AFT kan vare inntil ett år med mulighet for forlengelse inntil ett år til.

Avslutning

Når tiltaket avsluttes skriver vi en sluttrapport, som vi går gjennom sammen med deg før den sendes til NAV.

Hvordan få plass i AFT?

Sammen med din NAV-veileder vurderer dere om AFT kan være et hensiktsmessig tiltak for deg ut i fra din situasjon. Det er NAV-veilederen som søker deg inn. I forkant kan det avtales en forhåndssamtale med en av våre jobbkonsulenter. Her kan du få mer informasjon om tiltaket og se våre lokaler om du ønsker det.

Celine valgte via NAV å søke bistand hos Hapro Inkludering fordi hun innså at hun trengte å gjøre endringer i livet. Endringer som kunne føre til at hun kom ut i jobb.

Sammen med ledelsen ved dyrebutikken Buddy og godt samarbeid med Hapro sin jobbkonsulent, ble det jobbmatch!

Det er du som har hendene på rattet og beina på pedalene. Du styrer farten og jobbkonsulenten er din støttespiller på veien.

Sagt av tidligere AFT-deltakere

«Jeg opplevde å få trygg og god støtte i min situasjon. Min jobbkonsulent hadde mye å si for meg i prosessen, både for veien videre, samt å løfte håpet om bedre tider. Jeg ble møtt med omtanke, empati, respekt, tålmodighet, medmenneskelighet og forståelse. Dette gav meg en god følelse av trygghet og forståelse selv om det var vanskelig.»

«Jeg er takknemlig for å ha fått hjelp til å stake ut en ny vei i arbeidslivet, som jeg håper at jeg kan følge videre. Det har vært lærerikt og nyttig for meg å være med i AFT. Jeg følte at jeg hadde stor påvirkning på prosessen. Jobbkonsulenten stilte relevante spørsmål og utformet en rapport som beskrev min situasjon korrekt.»

«Ble møtt med forståelse for min situasjon og ble tatt på alvor ved å bli lyttet til. Jobbkonuslenten hjalp meg med å lage en plan for at jeg skulle klare å mestre både jobb- og hjemmesituasjonen.»

«Hver sak er unik. Jeg opplevde at min kontaktperson greide å fange opp «hvem jeg er». Det var nyttig for meg at vi snakket om at språket man bruker i rapporter kan virke noe byråkratisk. Jeg fikk god informasjon og jeg ble sett og hørt ut i fra det ståstedet jeg er på. Dette var en god opplevelse fra start til slutt.»

«Ble møtt av en fantastisk flott veileder som virkelig satte seg inn i min situasjon og møtte meg med empati og omtanke. Det var veldig godt å føle seg ivaretatt ved at vi hadde samtaler på tidspunkter som passet for meg og min dagsrytme.»

«Jeg har følt meg trygg og ivaretatt hele veien og fått innsikt i at det finnes muligheter til å komme tilbake i jobb på en god måte.»

Kjekt for deg å vite

Vi leverer denne tjenesten på Hadeland gjennom Hapro Inkludering AS. Sammen med NAV vurderer du om tiltaket passer for deg. Dersom du ønsker plass i tiltaket, sender NAV en bestilling til Hapro.

Eli Vindorum Sveen

Områdeleder Inkluderingstjenester

Tlf: +47 905 96 443